Kategorija: STIHI

Va škatuli stoji stara ulika dane broji i rodi  domišlja se ona lipih vrimena  spod nje je kamik i zelena trava  i kozjarica kako divojčica. To stablo mira haba kako…

Autorica: Marija Trinajstić Božić -Ona moja vnuka se    va raskidanih bragešah šeće   i  nanci  malo jih   pozašit neće.   A vleti, kada sopu čverčeki    postoli koti  škornjice nosi,    aš da se…

Zgora seh drugeh glavu san zdignul, na sunce – jutro san se ofriškal, buru i daš va Boduliju vagnal pa “stražu” postavil i skroz ju zdržal… Let je već tako…

    Spominjaš se če si mi govorel pravjal skupa z moren i  z valon spotiha šepital……?   Spominjaš se dani besed zrečenih skupa z vetron i z kamičići va…

Pelž do pelža pelžić do pelžića partili su  kako da bi va  jenoj poredici, pomalo hodeli, seduron mučali i sekotoliko rogi kazali svoj verbenskoj dici.                  – Ćapajte nas, ako…

Grade moj na gori na valometu i steni za se si me zavezal i da tebe ni ni mene bilo ne bi aš jubav moja va sekon kamiku i drivu…

Moja pranona je bila jako stara,bolele su je nogi pa je volela na kauče sedet.Ja san š njun rada poćakulala, navadila me j’ čuda domaćeh besed.Jedan dan me j’ nona…

Mȁt, utȁc, sȋn i hćȋbȍtra, kȗme, pikulȇnčići,tȅta, ũjna, strȋc i svȃk,nȏna, nȏno, ȕnuki .Hlȉp i krȕh,šȉšor, zornȉca,    štrȕklji i štrȗdalj,budȉle, ubatȉca.Rȗka, nȏga, čljȅnak, pȏlš,ubrȁs, škrnjȉca, ušȅso, vrȃt,trbȗh, stȅgno, kȉčica, kolȅno,plȅća, krȋž,…