Pasjak malo okoli

Napisal: Josip Orlando Hrvatin

Pasjak – kratak opis toponimi

Reču da slika govori više ud besed. Na goranju sliku je su jimena toponimi okoli sela kako njin reču seljani.

Petar Skok je u knjigu „Etimološki rječnik hrvatsko-srpskoga jezika“ ubjasnil mnoga značenja toponimi. Arheološko nalazište z pećinu je na mesto kemu rečemo Loza Brgujčova po Brgujčovi hiši u Pasjak. Loza znači šuma, a jimaju je i Kastavci. Med pećinu i Orljakon su Šajinov vrh, Presika, Paradine, a u Staníšća  da su bili  pastirski stanovi z ovcami. Će bit ča takovega, će,  aš su stariji Paščani povidivali da su tamo živili ljudi, puno prvo nego su naselili Pasjak, pa, Šapljane, Mune i okolna sela. Temu su dokaz i mesta bliže selu Stajine i Mandina staja (čitaj pravicu „Ćuh i Buh“ ka je u „Škabelin“). Okoli su ogradi zas suhimi zidi i njivami.

Čitan stari plan ud 1805. leta kadi blizu samega kunfina paškega i žijanskega komuna piše „Dworska glawicza“ pa mi i to dava da je već u staro vrime bil tamo dvor na vršić, na glavicu. Kada već jimenavan, na ti plan se vidi spoj četirih kunfini ča je jako retko. To su katastarske općine Šapjane, Brgud, Pasjak i Žejane, zapišeno je Pry schiroku Jamu. Ki bu mogal prit tamo, na to mesto, a jima rada povijest sojega kraja, će zadovoljan prit doma. Rabi se samo malo ubrnit i zagledat okoli tega mesta. Na sjever-zapad je paški Orljak a na jug-istok brgujsko Hlivno.

Okoli sela Pasjak su Za sela, a tamo su Duga dolina i Glatka dolina, zgora do pod cestu su Dužice, duge i uske njive, opjevane u pjesmu „Piši mi ud Brusna“ ku je Nevia Rigutto otpjevala 2020. na Čansonfest u Kastav za nagradu publike.

Zgora ceste su duge i široke njive Dugače. Tamo su jeno vrime sijali šenicu i ta je najprvo dozorila. Cel dan je sunce. Z Dugač se nalipše vidi Pasjak.

Trišćenik, vršić zgora sela, je gromište, kako i Triskovica u Šapljane. Tamo triskaju strele nebeške.

U rječnik Pasjaka su báta, Bática i batíca. Bata je sako kamenito plitko udubljeno mesto u ko se nabira voda ud dažja, a ako je pred nečigovu hišu, je bata mesto kadi su mećali luh (lug) ud šporgeta. Ko je u goru udubina z vodu u kamik njoj rečemo škaljba, pa je zapišeno i mesto Pod škaljbu. Storila je je priroda. Škaljba, ali škaljbica, je i u crikvu (škropionica). Za pit vode z ruke se stisne prste i stori škaljbica. Već vode ud dažja je u kalić, a najveć u lokvu. Bática je vršić-glavica na kraj sela proti kunfinu paškega i brijskega komuna i studencu, a parsto metri dalje je i Bática jama u ku su mećali krepaline ud manjega blaga. Batíca je glava, a batíčíca umanjenica. Užalo se je reć za udraslega čovika da jima pametnu batícu, ko su ga držali za pametnega, a za utroka da jima pametnu batičicu.

Na rasline nas domišljaju Rípišćine na ripu (ovde rabi reć da je na dno dolinčice zvirak pa se da tumačit da dodatak…pišćine znači vodu). Mrkvišće (naglašeno na slovo „r“ ) nas domišlja na merlin, ali  mernin, Režíšća na raž,  a su još vrh Grabarje, Črišnjina, Janjci,  Pod lesniku Dreni, Jasen, Hrušva, Javorína (šuma), Pod urihi i Za jeuše. Lesnika je divja jabuka, a ud nje je najbolji jabučni jesik, a Jeuša je drvo jasika. Topólova glavíca je navrh Sinakoš. Janjac je jablan.

Ljudi su nikada već živili „u suradnji s prirodom“ pa su po živalih prozvali Jazbine, Orljak, Medvidinu i Šajinov vrh. Po Petru Skoku šain je sokol, a Orljak je morda po orlu, ali po supu.

Ne dugo ud Orljaka je Tatinska griža. Tamo da su Žijanci krali ovce paškin uvčaron, ma mi je prijatel Žijanac bil rekal da su isto govorili Žijanci za Paščane. Će bit da je jeno i drugo jistina.

Presika je presičen pojas kega se je moralo delat za vrime Austrije, a tamo je blizu sklesan kamik tristrana prizma, med brgujsku, žijansku i pašku goru. Za poštivat ti kunfin i nečigov posjed rabi pošljušat starije ali ča prečitat. Prečitat se more i u knjigu Općina Matulji- Onomastički podatci po naseljima, autora Stanislava Gilića. Bolje znat nego svojat tuje, bolje se poć skupa s kunfinanton rashodit i ubać ča je čigovo nego se tužarit ali zvat policiju. To se ne prista udraslin ljudon. Znanje je moć, a ta moć je veća ud argumenti sile. Tega ni bilo doklje su u selo bili župani i vrdijani.

Posebno rabi reć niča ud najvažnijega kunfina. Za Stup je del Paške gore, ma kadi je Stup?  Uvako je: na pol puti čaz Sinakoše, proti Žlabovican i strmo proti Strmcu do pod Buričinu, je kamik samac i nanj je uklesano leto 18+19 i slova B (Brce) na stran proti Brcon, S (Starod) proti Starodu i slovo P (Pasjak) proti Pasjaku. Na stran kadi je slovo P je i kratica S.M.P. To je povijesni kamik, svidok da se je tega leta ustanovilo katastar Istre. Kraticu si još nismo protumačili. Po putu kolovozu nazgor dalje ud tega kamika je gora Za stup (na talijansku vojnu kartu ud 1937. leta piše Stupe 653, to je 653 mnm). Ondašnja pokrajina Istra je bila rastegnjena do Dolinj na slovensku stran, pa z Kastvon i do Preluka na stran proti moru. Slike kunfina je slikal Nenad Kuzmanović. Na desno se vidi kus melte z Gradine star 1750 let.

U Sinakoše su i Pišćíne. Sako jime Pišćina ali Pišćine govori „jišći vodu“, tamo je zvirak z vodu. A bliže selu su Škopljenci za ke mislin da su tamo skopili blago, su i Kapužišća, njivice na ke su sadili kapus, presajivali pa pobirali zelje. Ja, tako je. Ledenica reču hišici u ku su nikada držali led pod zemlju. Za Dom rečemo da je na Štubih ali na Kapužišća.

Na katastar zapišeno Zidina, Za Mali vrh, blizu ceste za granični prelaz, more značit samo jeno. To je jedan dug suh zid ma Zidina je i košenina zdola njega, a koliko biš malo dalje vrgal kamik proti vršiću je zgora prapovijesna Gradina Pasjak i jeno četiresto metri okoli vršića je ČA? Zidi z kamiki zidani z meltu, debeli okoli tri metre. Kamik za zide je dovažan z Brusna, aš potočni kamik je samo tamo. Tudi šudru (šljunak) za delat meltu su ud korita patoka dovažali tamo. Japlenice su jimili blizu gradine. Na temelje prve zrušene gradine, ku su delali Japodi, su Rimljani zidali nove zide okoli 270. leta Nove ere. Znači da su melta i zidi stari okoli 1750 let.

Leta 1996. smo tamo jimili kulturno događanje u povodu početka rekonstrukcije okolnih zidi, je bilo ljudi ud sih kraji i uzvaniki. Z Opatije je bil gradonačelnik Axel Luttenberger u društvu z ministron gospodarstva RH (Pavle Gaži), matuljski načelnik Radivoj Marmilić i arheolog Ranko Starac. Govorili smo ud dvih brati, velikih ljudi ki da su sedili na uvu i na šapljansku gradinu i u patok u Brusan močili noge i zidali obedvi. Prvo tega su mladi na dno doline pokazali kako se jigra starinska pastirska jigra „zbijat kozu“. Nastavak pogovaranja je bil u Peretov brijač, pred oštariju.

Moran storit jenu vapu aš mi je niča smiron na misal: da nedajboh počne gorit poli Miklavja mislin da se ne bi ustavilo do Trsta. Ali se ubrnit kozarstvu ali poć čistit zarašćene staze i pute. Mislin da bi jeno hiljadu koz bilo malo za pobrstit se čeza je preveć zraslo. Kot lovci smo čistili i brkljali lovačke staze, a ljudi zahajali u goru. Tega danas ni a bilo bi za krvavu potribu. Drva su zrasla već nasred puti po kih su vozili z vozi.

Ja zastunj (uzalud) pišen, tr dosti je prečitat članak „Lipi naš domaći zasmeten kraj“. Smeti blizu samega starega cimitra u Brgud su i potlje leto dan tamo!!! Trucan, trucan (tuvim) ma niman kemu.

Za kraj još uvo: sedansto i pedeset pregledi saki misec za se članke ke san ud kraja 2019.leta poslal u „Škabelin“ je velika stvar za Portal i dijalekt, zato hvala Van ki čitate.