Šumperbija

Piše: Marija Gračaković

Čudo je vrimena pasalo, pa više ni ne znan kadi i od koga san čula/pročitala ovu „mudrosnicu“, a ona re ovako: „Kad opanjak postane postol, misli da je škornja.“

Eko, ta „opanjak“ ki je umislil da je „škornja“ (čizma) moja je današnja tema, koj san dala naslov Šumperbija. Besedu smo prezeli zi talijanskoga superbia, a za nju u standardni jezik jimamo oholost  (i nje sličnoznačnice: umišljenost, bahatost, taština).

  • Bog će nas kaštigat, a on ne plaća saku subotu, aš je na ov svit vela šumperbija prišla, ganali su u vrime mojega ditinjstva stari ljudi.

Šumperbija je prvi od sedan smrtnih grihi, a ona je: dvizanje sebe znad drugih ljudi, širi se po svitu kako i ova nesrićna korona, aš jako se čudo ljudi počelo ponašat kako da su veći, bolji, lipči, štimaniji, … od drugih. Donke, dvižu se priko sake mere ne misleć da je to negativna osobina ljuskoga karaktera, a da oni samo veruju da su bolji. Njihovo je: ja, pa ja, pa opet ja… a ontrat svi drugi. Ponašaju se, a tako nas uči jena „mudrosnica“: „Kako petehi ki misle da i sunce gre jutrin van da bi čulo kako oni kukuriču.“

A jušto su trubile pokvarene, zločeste, bedaste i umišljene!

Razmislimo malo kako dela naš organizam. Ki del ljuskoga tela je najvažniji? Mozak? Srce? Štumig? Pluća? Ki more reć da je jedan vridniji od drugoga, a svi nan rabe? I vidite: oni su šegaviji od nas. Samo mi ljudi ne razumimo. Bedasti smo i šumperbi. Dokle nan zi guzice pride u glavu, sve ruvinamo (uništimo). A šumperbija  je mej sedan smrtnih grihi klajena na prvo mesto i Bog ju od svih najviše mrzi.

Ontrat ni nikakov mirakul da nas na saki korak kumpanja – kaštiga Božja. Tar bolje nismo ni zameritali kad smo postali hvastavci, nos do neba dvižemo, mislimo da nan nijedan ravan ni. Ma se je ozdavna uževalo reć: „Ki visoko leti, baso (nisko) pada.“

I pali smo! Jako, jako baso. A mislili smo da smo veći i štimaniji od Boga! Malo jutro! A još nan vavik „u glavu“ prišlo ni.

Ma prišlo je hudo vrime ko će nas navadit da je  šumperbija  jeno velo zlo ko na ljudi ni ne sliči. Navadit će nas da štimamo sakoga čovika na ov svit i da jeni nisu bolji od drugih. 

A onin ki kako mali nisu čitali Andersenovu bajku „Carevo novo ruho“ preporučila bin da najdu malo vrimena i force da ju pročitaju – danaska. Aš nju, sve ako je nastala prvo više od 150 let, moremo „preslikat“ i u današnje vrime kadi se lahko moremo zgubit ako pustimo da nan šumperbi i lažljivi ljudi kroje sudbinu.

Zato ne čekajmo da nas malo dite oviza „Car je gol“, ne budimo slipi leh progledajmo seda i – odmah.