Diraki

Štoriju od živjenja va sele Diraki, jenen od najmanjeh i najstarejeh sel va Kastavšćine, napisal je Jakov Jaša Grbac, učitelj, 1958. leta. Diraki su danas čuda veći lego ča su onputa bili, a od starini su ostali zidi, prezidi, zidići i jena šterna. Stareh Dirakovac već ni, nove kući se zdižu, drugi judi tu živu, auti hlude, a lehi se slabo obdeluju. Štorija j’ malo daja, čuda tega j’ va njoj zapisano, a ovo j’ komać prvi del:

Dve kući (reklo bi se: sega), a šest broji, od keh su dva već zamrla (42 i 43); tri dvori i tri merine, tri veternice i dve šterni, a samo jedan kotac, i – va novo vreme – još i jedan jog za boćat – to bi ti (na neke sorti modu) bilo selo Diraki. Samo jena kuća, prva od puta, storena je “nasame”. Da prišparaju on četrti zid, se druge (nove, kod i stare kuće) stisnute su posensega jena h drugoj. Okol njih ni niš ograjenega, leh samo fanj široki pasači. Širi put gre samo va selo, otkuda se saki voz obrne i nazad vrne.

Se su kuće stare, a sadašnji – slamun pokriveni – dvori, bili su storeni za prvi judi ki su se uvde nastanili. Poses zad temi kućami imenuje se i sad “zad kućun”. Ako su već blizu 200 let storene noveje, more se znat da su dvori (i merine) zidani i pred pol tisućletja.

Šterna pul Dirak

Va najdolnjoj kuće, a sad merine, je bil prvi stanar, i to čuvar kapitulskega grunta (crkvenega imanja, od Sv. Jeleni va Kastve). Ž nje je – kako povedaju – potekal i neki kapitan od broda pred nekeh 500 let. Za stanari z druge kuće (a sad Merine) se niš ne zna; na grižice su imeli pećicu za kruh (pul ke se j’ našal starinski raćin od pravega zlata), a malo daje i teški stol od kamika, kemu ploča još i sad stoji nagnjena na zid. Pozna se fundamenat i od nekadajnega magazina za bačve. Sadašnje kuće su bile i prigrajevane i nadograjevane i predelevane; promenile su i nekoliko gospodari. Delane su sakakoven kamenen i zemjun mesto melti, pa probija umidanca; sekagod imaju zidi “trbuha”, a mesto je nuntre slabo iskorišćeno; gredi (šmrikove i dr.) povedaju stari, da su rasle va Črnen dole, kade ni sada ni jenega poštenega grmića.

Selo Diraki spada mej najmanja, al i mej najstareja sela ovega dela Kastavšćine. Ž njega su odselili i kuće storili “Na kaline” pa se je se ono zdolun – po njih – prozvalo Diračje. Kako se je prezimena dobivalo po imene sela, tako još i sada nekoliko familij tamo ima prezime Diraka, ko je va oven sele posensega nestalo, aš se j’ va saku kuću bil neki z vani priženil i novo prezime sobun prnesal (kako ćemo to kašnjeje čut).

Selo se j’ prozvalo Diraki, aš je z seh stran bilo obrašćeno z dirakun, ke se već jako malo najde, aš su od nje čistili si umejki, prigradi, putići, a i komunali, kade su vavek blago napasali.

Diraki na harte

Se ča j’ bojega bilo, nekad je gospošćina uživala. Judi su na tujen delali i žurnade služili. Šparajuć i on zadnji solat gjedali su ča prigradit i obdelat, do kušćića svojga prit. Grda siromašćina je judi i decu zjidala, pa j’ bol jako harala i smrt prerano puno njih va grob spravjala. Doma j’ zostal samo najstareji sin i ćaćino nasledil. Mlaji su se va grade (Reke) zaposlili, drugamo poženili, al va svet otputili. Ženske su dali najviše nekamo služit, kade su se oženile i kuću zakućile. Muški su delali na grunte i bačvarili; najviše nove, gotove bačvi, su i na samji pejali i prodavali pa tako ki sold tokali i od duga se refali (posujeno vrnuli, kad su se već fita naplaćali).

Delavci su bili kakoveh je malo (na svete) bilo. Suhi, žilavi, košćati, i ki j’ mići (od frasa, kozic, škrlatine i dr. ) zbegal, zostal je trd kod i ov kamik z ken se j’ moral celega veka mučit (razbijat, vajat, kjesat, zidat). Kus po kus su prekapali, minali i kamene z baton i pralicun komadali; griži su navajali i – okol njivi – zidi zdigali. Z rabi su zemju nosili, prezidi storili, boje kamene porabili, a huje va rabu skrili, pa zemjun pokrili. Va kućah nisu po dneve ni minuta zgubili, ako ni baš jako grdo nevreme bilo. Pul se takove muki i grdega dela, ni se nikad niš dobrega pojilo, ni za obuć kupilo, pa se j’ – kako reču – “lahko smeh trpelo”.