Jigre ud starine

Starinska jigra „zbijat kozu“ Pasjak

 „Zbijat kozu“ ali „jigrat na kozu“ je starinska pastirska jigra ku su jigrali uvčari, kozari, ali volari, doklje su čuvali črede na jusarska pašišća ča su bila skupna pašišća ud celega sela, kamunal (jus-pravo na skupno uživanje). Uvu već pozabljenu jigru su jigrali po okolici naših sel i susednih slovenskih priko meje. Čuvanje blaga je bila prilika da se na jeno mesto zberu si pastiri. 

Uva jigra spodablja na čuvanje blaga, da pase na pašišće, a ne kadi je ča posajeno. Najveć su trmaste koze pa se jih je užalo vraćat z mećanjon kamiki ali trde zemlje pred njih, z ruku ali z veću fraću (praćku) ma i drugo blago bi se bilo rada posladilo. 

Za jigru se je zbralo mesto, karuna s ke se je pazilo da blago ne zajde u škodu, da se blago vidi, ali da se samo čuju zgoni. Mi dica smo užali reć „gremo jigrat na kozu“, ali „gremo zbijat kozu“ a jigrali smo puno puti i kada nan je blago bilo u štalu.

Za jigrat rabi ogradit mesto za jigru, još storit kozu, palice i culu.

Ogradilo se je z kunfini, ali termini, z kamiki ke smo pobrali z griže i položili natla, na par koraki jedan ud drugega. Jigrišće je mesto znutra kunfini sve široko napriliku desetak koraki. 

Koza je jasenov trinog ki jima vršić za kega se prime. Palica je ud drena, jasenića, ali leske, unako jedan prst debela. Duga je kako hrbalja, pastirska palica. Cula je balica ku se je stori ukruglu, veliku kako jabuka, nutra suha trava, ali cunje (krpe) zapeštane u kakov stari ubojak. Za culu je dobar i štor, šiška ud bora.

Jigraju po četiri, pet, ali već jigrači. Po starini koliko je bilo pastiri toliko jih je jigralo. Jigrač mora vavik z jenu nogu stupit na kunfin, a druga mu je natla. More ga smiron tikat z nogu, ali i z ruku. Šegaviji su užali leć natla, jedan tikat z nogu kunfin, a drugi pred njin tako da ga uni prvi drži za noge. Tako je uvi prvi bil bliže kozi.

Kozara se zbere ali gre sam. On nastavi ti trinog, kozu, nasred jigrišća. U ruku drži culu i se udmakne da jigrači moru počet zbijat.

Jigra počne kada jigrači počnu mećat palicu za zbit kozu. Moru hodit ud jenega do drugega kunfina, ma kozar će ih zbijat zas culu. Zbijat jih smi samo ko njin noga ni na kunfin,  doklje koza stoji. Ko kega zbije si premundaju mesta, jigrač gre za kozara, a kozar na kunfin. Užalo se je reć kozaru „sada greš ti past“.

Ko je koza zbijena, prevržena, doklje kozar gre nastavit kozu, jigrači se moru mestit ud kunfina do kunfina i tako si zbrat bolje mesto. Na jedan kunfin moru stupit i dva, ali već jigrači, najveć ko ne tegneju doteć na ki kunfin.

Jigra se živo. Kozar napeto gleda da će kega zadit z culu. Jigrači ga i varaju, stupiju z nogu u stran pa je brzo vrnu na kunfin. Ko ne pazi na kozu pa fali  i ne zadene jigrača pa cula udleti ća u graju i mora teć ponju, je prilika da zbijač vrže kozu z rukami, ali z vritnjakon, koliko dalje more.

Tako zbijači jimaju već cajta za se preložit na drugi kunfin.

Uviput smo se zajigrali, jur smo pazili, ma blago nan je zašlo u ditelju. Tečemo si skup udgnat ga nazda, aš bi u selo mogal bit haluj, joh i karevšćina. Škoda bi se poravnala po pravici ma za se bimo bili krivi mi, tr dica vavik za se poberu, ča ne?

P.S: Jedan put san vidil na TV okoli 1998.leta da su u Slavoniju tu jigru pokazali na Seosku olimpijadu, a drugderi reču da „zbijaju kozlicu“. Rada bin da ki napiše u Škabelin kadi se je još uvako jigralo, u ko selo.

Napisal: Josip Orlando Hrvatin