Vazam, pičenje jajc, žegnani vôganj (Brce)

U sabotu, prvo Ulične nedilje, u Brce se je žegnalo uliku. Fagote zas šibami ulike su donesle za prodat Kastavke, kako su njin rekli, ma bile su morda Lovranke, ali Bodulke. Dobile su pešćicu fažola za šibu i kakovo jajce. Ko je bila veća šiba je bila već draga, i bolji gospodar. Pera ud ulike se je pomišalo zas senon i dodalo malo soli pa je blago pojilo žegnanu (blagoslovljenu) uliku.

Zas tu žegnanu šibu se je potlje zagnalo blago na pašu. Ni se je smilo zgubit, aš da bi se celo leto zgubilo blago. Potlje paše se je zataknilo šibu u štalu.

U Lipu su par dan prvo Ulične nedilje kitice ulike donesle ženske z Bregi i Rukavca. Milojki Božić je mama povidivala da je z Rukavca prihajala nika Francika z uliku i da je za to dobila šalicu fažola ali simena od kapuza. Uliku se je žegnalo u crikvu.

Žëgnani vôganj u Brce su uvako dobili: fanti Pepić Kovačov, Brce, on je bil mežnar i žnjin Jože Kršanov, su užali nosit gubu z Brc u Ješane rano ujutro, na Veliku sabotu, prvo Vazma. To je bilo okoli leta 1958. Šli su po putu zdola sela h štriki, pa u Brusan poli Rulje Lajkotove (Šapljane), po putu čaz goru ku Dolenjci zovu Šušanj. Prišli su van poli njiv i ješevskega cimitra.

Pred crikvu je bil uganj. Gubu su dili h ognju, puhali sako malo da uganj ubastane i po isti puti prišli nazad u Brce. To je bil žëgnani vôganj (blagoslovljena vatra) kako su mu rekli. Nesli su ga i u saku hišu  udlomili kuščić gube. Za to su dobili jajce.

Dan prvo Vazma, u sabotu se je misilo pogaču (sladak kruh) i šišore. Šišor je pletenica, more bit veća, ali za dicu manja, zas friškin kokošjin jajcon na jedan kraj. Šišor je zgledal kako jedan pofašan utrok, glava mu je to jajce. Peklo se je do zapodne, a potlje se je u košaricu dilo pogače, šišore, kus prašćega pleća i mlad luk. Doma se je pokrilo z tavijolon i u košarice neslo žegnat (blagosloviti) u crikvu.

Bila je navada da se hitî doma z tu žëgnanu vazmenu hranu. Se zna da ženske ke držiju do tih starih navad dandanas ahtaju za prit prve doma.

Žegnani uganj su palili i Starojci pred crikvu Svetega Jožefa na Veliku sabotu. U crikvu je bila maša i žegnanje pogač i jajc, a vani se je zelo u jenu laticu žrjavke (žeravice) i zaneslo doma. Kus žrjavke se je vrglo u uganj, a ugljen čuvalo za naprit proti uroki kada je grmilo i bliskalo, kada se je prpravljalo nevrime.

Za vrime ud Ulične nedilje do Vazma se je reklo Veliki ćedan.

Na Vazam na osan ur ujutro se je šlo na mašu. Vazmene maše su bile namenjene samo vazmenin navadan, ni se delalo mašu za mrtve, nikad. 

Za kega pitat ko je bil u crikvu se je reklo: si bil poli maše? Prvo Vazma se ni ni ženilo, aš je bila korizma.

Kada se je porabilo jajca, škore ud jajc se je zmastilo i zaneslo u ograd i  pomećalo natla okoli žira, češp, hrušav, jabuk, sliv, ali črišanj, ač da su žegnana pa da će bit dobar žir.

„Na Vazmeni četrtak na 9 ur ujutro moja mama je šla u kambru i zlila vodu zas sklede priko okna natla. Prvo nego poć gori mi je rekla da stojin pod oknon da me ta voda malo polije. Voda je bila žegnana, a zlilo se je je za blagoslov zdravlja ljudi, blaga i jintrade“.

Pičenje jajc: Na dan Vazma se je u brijač (dvorište) pred Dolinkinu hišu doneslo kuhana žegnana (blagoslovljena) jajca i čentežim (sitan metalni novčić) i pičilo jajca. Prvo nego poć se je reklo ćemo, ali gremo (homo) píčit jajca. To je bilo tako: dica i fanti su dili saki donešeno jajce natla pred zid. Jedan za drugin su mećali ti čentežim u jajce. Čigov čentežim se je zapičil u jajce, je dobil.

Navada je ubastala još za vrime Talije, potlje ne.

Ćedan, nedilju po za Vazmon, se je reklo da je Mali Vazam. Tako je i danas.

Povidali: Josip Sanković, Jože Kršanov, roj. 1950. Milojka Božić z Lipe roj.1947; Elza Cerin, už.Smajila, roj. 1936; Milan Surina, Kundin, roj. 1933. Pasjak.

Žuca Vazmena jidača

U sabotu prvo Vazma se je delalo žucu. Kuhalo se je u velik lonac ud pet, ali već litar, po temu koliko će bit pijati, ali ljudi ki ćeju jist.  

U lonac ud pet litar se je dilo četire prašće noge, ušesa i trubac, par rižnji česna, soli po ukusu i par zrn papra, a vode do vrha lonca. Rep se ni divalo, je bil pojit prvo, za pust, kuhan z ripu.

Meso ni smilo jimit prašćih dlak, pa se jih je zapalilo, ali ća postrgalo. Za tin se je so meso upralo pa pustilo da se moči dan i pol najmanje, pa po dva, ali tri dane.

Ko je veći lonac mora bit vode 5-6 litar. Rabi dodat par perc javorike ku se je prekuralo z Upatije, ovde je ni bilo, danas je. Kuhalo se je, tako, ud osme ure ujutro do četire zapodne, najmanje osan ur. Za une ki su raje jili manje masno se je znelo mast po vrhu lonca, se je pobralo ća.

Žuca je skuhana kada meso pride mehko, kada je svo raskuhano, da se lahko odvaja ud kosti. S tega lonca je prišlo žuce za sedan pijati, unih starinskih, dimbokih. U saki pijat se je dilo mesa da je posud jednako. Žucu se je neslo hladit u mrzlu kambru, ali na okna, da se strdi. Kambre se nisu grile pa je u saku bilo mrzlo.

Jeni su u pijat u žucu dili kuščiće zrezanih kuhanih jajc.

Žucu se je šerviralo na Vazam za južinu. Ni se jilo samo to, nego i pečenega jarića, kuhano pleće, luk i obavezno sladak kruh kemu se je još reklo pogača. Za povidat je i to da su luk nosile Marija Krašovka i potlje nje Kastavke i da se je ud njih kupivalo. Danas se luk posadi u soj vrt. Žuca se ni delala samo za Vazam, ma za ti dan je bila obavezna Vazmena jidača.

Na Vazmenu sabotu se je u crikvu u košić neslo žegnat, šišor, jajca, pleće i sladak kruh. Jajca se je skuhalo u vodu zas čebulu pa su tako bila pofrbana. Okaca na jajce ud šišori se je storilo tako da se je sažgalo ječmik i tako sažganega se je dilo na jajce. Starojci šišoru reču kitica.

Žucu se je storilo i ekstra ki je je til jist pa se je dilo po dvi suhe prašće noge, kus prašćega trupca i jeno ušeso pa je bilo za Vazam i potlje.

Navada je bila da se namesto dobar tek reče „boh žegnaj“, a odgovorilo „boh lonaj“ namesto hvala. Povidale Irma i Elza Vrtoličine.

Škrbutavka

Na četrtak prvo Vazma kemu se reče Veliki četrtak zadnji put prvo Vazma zazgoni zgon crikve. Do Vazma crkveni zgoni zamučiju. Namesto zgonit, za poć u crikvu, nikada se je seljane zvalo zas škrbutavku. Mežnar je namesto zgonit škrbutal po selu i stin ljudon naznanil podne, ali da rabi poć u crikvu. „Mi smo kot dica zaz škrbutavkami na mesto zgona ubznanjali se uno ča su tribala zgona. U četrtak pod noć su zgona utihnila i nisu zvonila do nedilje u jutro za prvu mašu. Mi smo svi jimili mičkine ali kad smo prišli u Ješane pred crikvu su bile jene velike, ma kako karijola, pa kad je mežnar zavrtil se je čulo ja mislin i do Ciburice“, povidala je Adrijana Kundina. Navada je skupna za se kraje. Nan dici je dobro prišla za škrbutat po selu kada smo se zmislili, a i na pust.

Na pusnu smotru u Matulje, 2009. su Istrijani z mačkarane skupine Ćićki zgončari (Lanišće, Podgaće, Praproće) povidali da se u Podgaće reče škrštalica, a zametski zvončar mi je rekal da je to škrebetalnica. On je škrbutal žnju na smotru zvončari u Matulje (bila je sabota). U Vižinadu i Rakalj je frkečajka. U Labin u muzej su izloženi u staklo muzički instrumenti, ramonika batonka, roženice, vidalice i škrgetalnica. Prtisne se na baton pa se čuje zvuk instrumenta kega se zbere.

Župski gospari (Župa dubrovačka), ubučeni po gospocku, su bili pusna kumpanija u Viškovo, 2009. na smotru mačkar. Oni škrbutavki u Župu dubrovačku reču zvrčoka (rekal mi je njihov kapo, gospar Josip). Petar Skok, jezikoslovac, piše da se reče zvrčoka, aš da to oponaša zvrčka (čvrčka). U Gorski Kotar u Mrkopalj to je škrebetajka.

U Portorož je raglja, a po slovensku je i ropotulja. U Rupu se reče škrtalica, u Starod škrtalo, a u Pasjak škrbutavka, ali škrbutalka. Na izlet, u Prag, san pital jenega Čeha ki je prodaval žehtačku, je rekal. Piše se řehtačka. To je po hrvatsku čegrtaljka, a i klepetaljka.

Dario Brajan z Jušići jih je bil delal, pa san si je bil kupil ud njega kot spomin na cajte kada smo škrbutali po selu.

Napisal: Josip Orlando Hrvatin