Marčenica

Blagdan Majki božje na dvajset i petega marča va Kastafšćine zovu Marčenica. Deju, da na Marčenicu gre lagnjica va zemju, pak da se zemja stepli.

Stari judi nisu kuntenti, ako pred Marčenicu čuju žabi kračet. Bohin Mavrov je uževal reć: “Kuliko god dan pred Marčenicu se žabi jave, tuliko dan potla zamuknu”.

Deju, da j’ marač vrtoglavac. Devet misal da promeni na dan. Jedan čas sunce peče kod z lagnicun. Potla počne daž škropit, ontrat bura, još i sneg, a prej noći sopet sunce. Va marče ni veri; on da j’ lažljivac. Ta marčena luna poteže do pol aprlja.

Gospodarice deju, da su pišćenice dobre nosice, ke se ob Marčenice provale. Zavin tega po dobe va marče nasade kvočku.

Deca deju, da marčeni kosići najlepče kantaju, pak ako lih moru nać njazlo z mlademi kosići, znamu prvaka i to onega, ki njin se para, da j’ najveći. Tega marčanega kosića bi oteli spast, da kanta va gajke.

Na Marčenicu divojki presajuju rožice i seju bašelak, mažuranu i rumaniju. Deju, da majku božju pijažaju rožice, pak da te rast i lepo dišet rožice, ke se presade i seju na Marčenicu.

Ivo Jardas, Kastavština