Zikva

Piše: Marija Gračaković

            Čudo se besed zi tujih jeziki porivalo u naši čakavski govori (ki su slični, ma se istešo od mesta do mesta, od pajiza do pajiza pomalo razlikuju). Ma  istešo je za prečudit se kako su se nike besede „od vavik“, kako čeperi, tvrdo držale svojega prostora, kuntrale talijanskomu i drugin jezikon, prežentale se sprid našega standardnoga jezika i kako da ganaju: „Ja ti se ugnut neću, ako ćeš zemi me u svoje krilo, ako nećeš pusti me da živin zo svoji čakavci.“

            Zikva  ni „od čera“. Nju su kako besedu ka označuje prvu postiljicu za maloga čovika, za  dite,  Hrvati prnesli zi svoje zajedničke pradomovine. Donke, ona poteže svoj koren od praslavenskoga jezika i  zo jenin delon naših ljudi ona je, do dana današnjega, kako „zikva“ ostala. U standardni jezik ju zovemo zipka, kolijevka, a u niki kraji ju još zovu zibača i kôlka.

            Još prvo leh ča se dite rodi pronta mu se čudo robice i prva postiljica. Nigda je to bila zikva, a danaska ono ča „po domaću“ zovemo kinderbet (njem. das Kinderbett).

            Nigda je u najveći broj famej bilo dičine  „koliko je Bog dal“, a za srićanpočetak novoga života najprvo se je prontivala ZIKVA. Jimila ju je saka kuća i rabila je za više generacij dice. I danaska nike fameje jimaju zikve ke su spravljene na šufiti, a ako smo jušto kurijozi za jih vidit, nać ćemo jih u muzeji. Doma su jih zaminile košare i kinderbeti.

            Zikva je tako delana da na dno jima napol oblo postolje da se dite more zibat, luzgat (ljuljati, njihati). Bila je uz materinu postilju napoštano zato da ona, po noći kad ditešce zaplače, samo kala ruku i pošne ga zibat, a ono bi oćutilo da je mat  kol njega, pa bi se umirilo i opet zaspalo. Po tomu je nastala i pjesma koj san zapametila samo prvi stih: „Kamarica škriplje, majka sinka ziblje.“

            Ne znan zač zikva više ni „u modu“, aš mi se para da se u nju ditešce moralo ćutit kako da je poveženo zo mater, kako da je još vavik u nje trobuh. Baren u prvo vrime dokle se još uči na „vanjski svit“. Istina, dite bi potle šest miseci preraslo zikvu, pa je fameja morala priškrbit nič većega.

            Večer je, kad bi se sve u kuću umirilo, kad bi i mat malo predahnula od svih posli, ditetu moralo bit najlipči del dana, aš je ona mogla bit zo šnjin, zibat ga i zakantat mu spod glasa. Ditešce je ontrat bilo srićno i mirno, aš bi poznalo nje ruku i nje glas. Zapametila san i pjesmu „Zibala je Ane Pavla ditića…“

            Beseda zikva  jima i drugo „preneseno značenje“, a to su: dom, rojena kuća, domaći kraj i sve ono ča nan je od rojenja blisko i nač se domislimo u posobojni časi kada nan je teško, kad mislimo na ditinjstvo, kada nas nič u prsa pretisne kako kamik. Ontrat smo kako povijeni u zikvu i blizu tomu malomu svitu komu niš ni falilo, tomu njazlu u ko „kamarica škriplje“.

            Ava, para mi se da san vas odpeljala u jeno vrime koga više nigder, zvan ovih besed, i mojih spomeni, više ni. A pada mi na pamet misal: I pračovik, i čovik, i nečovik  – u  zikvu su samo dica.