Kokoše

Hmeti po Kastafšćine nimaju druge letućini, to ni gusak, ni rac, ni pur, lego samo desetak kokoš. Va Kastafšćine j’ najveć školani, ki nisu nikad videli ni gusku, ni racu, ni puru, lego na figure.

Nekada su va Kastafšćinu prnašali na hrte gajbe pišćeta prodavat Istrani s prek Uški. Deli su njin pišćotari.

Kad je gospodarica kupila onako par pišćenic, petešića ni kupila, ako ne da se j’ prevarila, onda j’ obašla s njimi triputi okol virug, ke su visele nad ognjen. To zato, da ne hode ća nosit jaja. Kokoše su pak jedino domaćo blago, kemu ne naškode oče ale roki. Za pišćeta i kokoše se ne mora reć: “Da njin roki ne budu!”.

Gospodarice ne vole kokošu, ka magari samo malo kvoče. Kad počne kokoša kvocat, umoče ju va vodu i stave ju tri dni pod koš. Deju, da tako brže otkvoca i prvo počne nosit jaja.

Nekada, dokle nisu imeli ure, imela je j’ saka družina peteha. Kad je jutro kukurikal, znali su, ka doba je. Ako pak peteh kukuriče prej polnoći, deju, da će se vreme promenit.

Sad malo gospodaric hrani peteha. Deju da se ga ne splati hranit, kad jaja ne rabe za nasadit.

Nejde pul Petrc da su imeli deset kokoš i lepega velikega peteha. S ten petehon su se sakuda hvalili, kako j’ lep, velik i jak, pak mu ne bi lesica mogla niš storit. Jednu noć je lesica znesla ća seh deset kokoš, a peteha ni. Stari Jurić Petrčev da j’ šal sinon va goru, kade su ugjeve palili, pak j’ rekal: “Deca, lesica nan je se kokoše zela”. Deca su ga pitala: “A peteha, ćaće?” “Vrag ne, peteha”, rekal je Jurić, “će njoj se dat peteha. Bog da j’ živa utekla.” Do par dan da j’ bomića nestalo i peteha. Jurić j’ rekal: “Al bin bil rad videt, kad je lesica prišla po peteha. Morala j’ bit vrajžja batalija, aš peteh se ni dal tako lahko lesice v zubi. Ča j’ mislela lesica, na kega se j’ namerila?” Tako za peteha drže da j’ jak.

Kokoše judi hrane samo zarad jaj. Nijedan nima ograjeno za kokoše. Lego samo pred vrati tnalo. Zato su kokoše v lete zaprte, aš bi vrti zatrle, a v zime redu kud jih je voja. Kad gospodarica kokošan parića jist, zove: “Na, pipice, na, na, pipice, pipice, pipice!” Priteču njije i se susecke. Ontrat kriči: “Uš, tuja, uš, na, naša,na!”

Tako se susecke kokoše se skupa mešaju. Kad je jedanput bila popišija, pital je škrivan, ki j’ to popišival, nekega Šišu Matićevega, kad je već se dugo zapisal: “Sad mi još povejte, kuliko kokoš imate, pak ste odbavni.” Šiša j’ rekal: “Ča ja znan kuliko. Kad drvo za njemi hitin, jih čuda beži. Lego vrag zna čigove su, kad su vavek se susecke skupa. A ča mi muški znamo, ke su naše, a ke su juske.”

Kokoše krade lesica i kravuj ale kokošar. Da lesica blizu kuć ne pride, trebe j’ na Vazanj jutro z jajnun vodun poškropit okol kuće. Deju, da lesica neće prit, do kuda se poškropi. Kad lesicu gone, kriče: “utata – ta – ta – ta – ta!” i tuču z rukami.

Ako se h kokošan zatuče hor ale kunica, to se kokoši poguši. Krv zipiju, a kokošu puste.

Trefi se, da kokoša počne kukurikat. Takovu kokošu lišto ubiju, aš deju, da gospodaru smrt želi. Kemu se sanja za pišćenci ale za jaja, deju , da će imet neku intrigu.

Deca nisu nekada smela šiški va kuću prnest, aš su ženske dele, da kad kokoše šišku vide, da gredu ća znest jaje. Lego nekada ne bi za vas svet nijedan bil zel tujo jaje. Deju, da ki ukrade tujo jaje, da stori velik greh. V raj da ne bi nikad drugačije, lego da od zemji do neba oplete od posej plašćanicu, pak da se po njoj duša pezduji, to plazi na nebo. Ontrat da bi se škapulal greha.

Kade kokoše jaja nesu, se zove njazlo. Da se ne rasprče, to da ne gredu kamo drugamo jaje znest, vavek puste va njazle jeno jaje. To jaje se zove položak. Za položak stave staro jaje ale pak šupo, ko napune s popelo. Za položak stave i kamenu lepu tondu špekulu, ka j’ jaju spodobna, i mutnjaki. Ona jaja, ka se pod kvočkun ne provale, se zovu mutnjaki.

Z jaja se zivali pišće ale pišćenac. Od pišćet narastu pišćenice i petešići. Pišćenice goje, a petešići prodaju. Jenega morda puste doma. Kad pišćenice pronesu, onput jih već zovu kokoše. Malo ka gospodarica kvošku podleže. Ni njin lazno s ten ludit, pak najveć kupe gotove zarašćene pišćenice od pišćotari Istrani, ki po seleh nose na hrte gajbu na tri podi i va njoj pišćeta. Staru kokošu prodaju. Doma ubiju morda kakovu staru kokošu za Božić ale za Vazanj. Drugda pak se va Kastafšćine kokošu ne ubije, ako ne da j’ neki va kuće na smrt bolan, al da j’ kokoša za krepat.

Ivo Jardas, Kastavština