Prve železnice va Hrvackoj gradile su se va vrime Austrijske carevine i kašnje Austo-Ugarske monarhije, zaradi toga j puno riči vezano uz železnicu prezeto z njemačkoga zajika.  Tako je po železničkih šinah do naših čakavskih stran došal cug i ustal stalno zabilježen va čakavskimi ričniki. Doduše, se se manje koristi ov izraz, a se j više j upotrebi beseda vlak.

Raznorazni cugi-vlaki su vozili po štrekah / štrikah, ne samo putnički, i ne samo teretni. Bili su tu još brzi, ubrzani, espresni, poslovni, poluteretni, redovni, izvanredni, pošcugi, bumberi / bunberi, denčari i litorine. Bili bilo ke sorte, smatrani su za najromantičnije prevozno sredstvo i dokaz kako i tehnika niki put more jimit dušu. Ma prvo dolaska železnice va naše kraje ljudi su jimeli strah prama toj tadašnjoj novotariji. Od tuda i uzrečica: Daj Bože, da naš stari opanak ne doživi toga vrimena kad će črna zmija po zemlji hodit (vlak) i črna tica po nebu letit (zrakoplov).

Litorina

Dolaskun železnice niki čakavski čobani prominili su zanimanje i postali vahtari, a gmajne i pašince zaminili z vahtarnicami. Naknadno se jisti izraz proširil na sakoga železničara, bez obzira je bil čuvar štreke ali delal  na radnimi mesti ophodara, desetara, brenzara / prenzara  / bremzara, konduhtera / kondutera / kunduhtera / kundotera / kundutera / kondotera / kondohtera, delavca na prugi, čistilice,  ložača (fogista / fogište), vlakovođe, strojovođe (makinište / makiniste), skladišćara (magazinera / gamazinera / magazinjera / gamazinjera), bansigera / bansegara, blagajnika, prtljažara, nosačamanevriste (pulferiste ali foršibera), pregljedača kol, letričara, skretničara, prometnika ali glavara železničke stanice.

Radovan Tadej, Čakavski besedarij

Pošcug (od njem. der Postzug), vlak va komu se nahaja poštanski vagun.
Bumber/Bunber (od njem. der Bummler - flandravac, landravac, hlandravac) sporovozni putničkoteretni vlak.
Denčar (od tur. denk - zavežljaj) brzovozni teretni vlak za prevoz komadne robe, ča će reć robe ka se va komadi predava na otpremu železnicun, a denčani vaguni va kompoziciji jimeli su svoju posadu za manipuliranje teretun.
Litorine elektromotorni cugi serije HŽ 6011/4011 napravni va poljskoj tvornici Pafawag (Wroclaw) 1965/66. od kad voze na ričkimi prugami se do 2011. leta. Litorine je naziv dat po starimi elektromotornimi cugi JŽ serije 310 ki su bili napravni va talijanskoj tvornici Breda, a dobila ih je nigdanja SFRJ kod ratnu odštetu. Bili su va prometu na našimi štrekami od 1958. do 1964. leta.

CUGI

rozgaju  bumberi denčari 

klopoću teretni i putnički 

ne staju i ne mare  za nas 

ča smo se pred čuda let skrcali

s tih  pulmanih i litorinah

va njimi su nigdanji vahtari

z onoga vrimena sanj i siromašćine

side va kupeji prve ljubavi 

kimaju z poneštar i šalju bušce

i mame da se sprtimo sopetar na cug

ma ne moremo više doseć usnice 

ni dosagnat vagune ča škropoću

va ritmu ravelova bolera

na štriki od rike do ogulina