Zatrep

Rič je o toponimu ki j zabilježen va tri primorska mesta: Klani, Novomu i Zlobinu. Zanimljiva j posebnost ovoga oronima va Zlobinu, aš je valje spod samoga vršića istoimenoga briga, valje  iza zlobinske crikve izgrajeno groblje, pa j tako  sam naziv lokaliteta  dobil još niko dodatno, recimo to tako, onostrano i mistično značenji. Isti toponim je još rašireniji va Sloveniji, a va slovenskom zajiku ta rič znači zabat. Siguro da j va dumbokoj prošlosti to bilo i osnovno značenji čakavskoga zatrepa.

A zabat je trokutasti (va obliku istostraničnog trokuta) del zida na čelu kuće, njegov okvir su jedna vodoravna i dvi kose stranice vinca ke su rubi krova na dvi vode.

Prama Hrvatskoj enciklopediji, internetsko izdanje Leksikografskoga zavoda Miroslava Krleže „zabat je na kući bočna trokutna ploha koja zatvara krovište, obično s prozorom za provjetravanje i osvjetljavanje tavana“.

Upravo tako nikako i zgljeda zlobinski Zatrep kad ga se gljeda z južne strane. Lje, uz pomoć jedne slovenske besede i hrvackih toponim otkrili smo još jednu iskonsku čakavsku rič ka j ustala va današnjimi čakavskimi govori ljeh kod toponim, a  njeje izvorno značenje je zabljeno!

Zlobinski Zatrep
na slici skroz desno, valje zad crikve
Foto: Miljenko Šegulja, 2017. godine

Već smo napomenuli da j zlobinski Zatrep, radi cimitera zagrajenog baš pri vrhu ovoga briga, dobil i dodatno, kultno značenje. Jušto to mi j bilo nadahnuće za stihe ki dohajaju zad ovoga teksta, a ki će se prigodno objavit va Škabelinu baš va ovo predblagdansko vrime kad se domišljamo sih naših pokojnih i obahajamo njihova zadnja počivala.

SIMI VAMI ZA ČIJU SE DUŠICU LUMINI NE VAŽIŽU

si vi ča ste zdahnuli i dušu svoju spušćali
si vi bili zodavud zonud ali odkud
takljari bolniki šrotari šoštari japnari
vahtari merikani višće petljari poljari
čobani z čredun na paši po gmajnah
paliri majnari dovice divice frndalice
grišine predikavci zgoniki  sopci dovci
gunčini teletari trajbari z klokotavci
poseljutari kosci na košnji med vaklji 
sribeti palandrače furmani  krulje hvirci
težakinje po žurnadah i na kordijah

kuliko j bilo vaših suz muk potrib i pojidi
kad bi jih se poštivalo na gomilu
bila bi veća od samoga zatrepa
i pokrila bi ga celcamentoga
zajedno z njegovun glavičinun

si vi ča tutukar niste jimeli nikogar svoga
za vašu dušicu sviće nisu važgane
a košćice su van rashitane po zatrepu
i drugud po cimiteri celcatoga svita

za sih vas ča ste zasinsega zabljeni
mesto lumina ovajista pivanja neka bude sinj
va škuroj škuravini zapaljeni stinj

Radovan Tadej, Čakavski besedarij